ایمن گستر زرین دژ

با ما امنیت را تجربه کنید.

10 / 08 / 1399 - 27 : 07

 

 

اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد مخفی

(CONCEALED SPRINKLER)

 

 

اسپرینکلر دیواری افقی واکنش استاندارد

(SIDEWALL)

 

 

اسپرینکلر بالازن واکنش استاندارد

(UPRIGHT)

 

اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد

(PENDENT)